کتاب باز

کتابخانه یک کتاب باز

معنی کتاب باز یا کلکسیونر کتاب چیست؟

پیش از این در پست کلکسیون چیست؟ کلکسیونر کیست؟ توضیحاتی کلی در خصوص کلکسیون و کلکسیونر داده بودیم. همانگونه که قول دادیم این بار به موضوع کلکسیونر های کتاب یا...
0