کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

دسترسی: در انبار

12,000 تومان

توضیحات محصول

بخشی از کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

سید مرتضی عمادی در مقدمه کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی آورده است:

کارآفرینی از دیرباز به عنوان یکی از ساز و کارهاي مهم براي ایجاد و توزیع ثروت در جوامع مختلف به کار گرفته میشده است. امروزه از کارآفرینی به عنوان عامل و محرك اصلی توسعه یاد میشود و صاحبنظران توسعه معتقدند یکی از استراتژيهاي موثر در توسعه کشورها، فرآیند کارآفرینی میباشد.

به زبان ساده  « کارآفرین » همان ، فرآیند تاسیس یک کسب وکار ( شرکت) بر مبناي یک فکر و ایده ي نو است. یک یا گروهی از افراد که به آنها « کارآفرین » می گوییم، فرصتی نوین را کشف، یا خلق میکنند . و برپایه ي آن ، شرکت یا موسسه اي خصوصی بنیان نهاده ، به قول معروف ، دل را به دریا زده ، وارد عرصه ي بازار ورقابت می شوند. در خصوص کارآفرینی ابتدا تأ کید سن تی بر تلاش هایی بود که یک فرد، یک بینش را به یک کسب و کار موفق تبدیل م ی نمود، اما اخیراً کارآفرینی به عنوان فرآیندي که می تواند در سازمان ها با هر نوع و اندازه اي رخ دهد، که افراد نیز جزئی از آن هستند، مفهوم پردازي شده است. کار آفرینی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است . هر فردي ، تواناییوتمایل به کارآفرینی ندارد . به همین علت و باتوجه به اهمیت کلیدي کارآفرینی کارآفرینی در اقتصادهاي نوین ( ایجاد شرکت هاي کوچک ومتوسط) ، کشورهاي مختلف، مصممانه برنامه هاي مفصلی را براي بسط چنین فرهنگی در جامعه ي خود تدارك دیده اند ، تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند . موفق ترین کشور در این زمینه ، آمریکا است .

 

کارآفرینی فرایند خلق چیزي جدید و ارزشمند است که با اختصاص دادن زمان و تلاش لازم و پذیرش ریسک مالی، روانی و اجتماعی حاصل می شود و پاداش هایی از نظر پولی، رضایت شخص ی و استقلال را براي فرد به همراه دارد. واژه کارآفرینی اولین بار در قرن ۱۸ توسط ریچارد کان تیلون ابداع شد که کارکرد تمایل به ریسک کارآفرین را مشخصنمود. واژه کار آفرینی از کلمه فرانسوي Entreptendre به معناي”متعهد شدن” نشأت گرفته است.

کارآفرینی سازمانی، فرایندي است که در آن، محصولات یا فرایندهاي نوآوري شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می رس د. به عبارت دیگر، مجموعه فعالیتهایی است که از منابع و حمایت سازمانی ب ه منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار است . بنابراین کارآفرینی سازمانی یک استراتژي مدیریت عملکرد است. براي تضمین اجراي درست این استراتژي، ارزیابی و بازخور مداوم لازم است. این سازمانها میبایست با مدیریت عناصر زمینهاي و ساختاري، شرایط لازم براي رشد رفتار کارآفرینی را فراهم آورند و پس از اجراي طرحهاي کارآفرینی نتایج را ارزیابی کنند.

کارآفرینی فرهنگی

در فرهنگ غرب وقتی صحبت از کارآفرینی فرهنگی میشود، منظور این است که کسب و کار تازه- اي در عرصه فرهنگ ایجاد کنند و یا براي افزایشفروش محصولات فرهنگی راهبرد کارآفرینانه را به کار گیرند. کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایدهپردازي و شناخت فرصتها و راهاندازي کسبوکارهاي فرهنگی است که روندها و فرآیندهاي تولید و عرضه خدمات و کالاهاي فرهنگی و هنري را مدیریت میکند. نتایج حاصل از کارآفرینی فرهنگی احیاي ارزش ه اي فرهنگی موجود و دلخواه است. کارآفرین فرهنگی کسی است که بتواند ارزشی را در فرهنگ جامعه خلق نماید ، چه ارزش مادي و چه ارزش معنوي . بنابراین کارآفرینان فرهنگی کسانی هستند که در صدد شناسایی و رفع نیازهاي فرهنگی جامعهاند و در این راه از اعتبار فرهنگی خود مایه میگذارند و براي رسیدن به هدف و مأموریت خود، دست به ایثار و از خود گذشتگی میزنند .

 

فهرست کتاب فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی

کارآفرینی

اشکال کارآفرینی

کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی شرکتی
کارآفرینی فرهنگی
کارآفرینی مستقل
کارآفرینی دولتی
کارآفرینی از راه دور
کارآفرینی ارزشی یا اجتماعی
کارآفرینی اطلاعاتی
کارآفرینی زوجی
کارآفرینی فناورانه
کارآفرینی زنان
کارآفرینی بومی
کارآفرین
ویژگی هاي کارآفرین
استقلال طلبی
نیاز به توفیق
مخاطره
تحمل شکست
خلاقیت و نوآوري
توانایی ساخت تیم هاي کاري

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی”