بیوشیمی

کتاب بیوشیمی

دسترسی: اتمام موجودی
SKU: 10818

68,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات محصول

کتاب بیوشیمی توسط فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی جهت استفاده کتاب دوستان عزیز عرضه شده است

قطع : وزیریتعدا صفحات : ۷۵۴نوع جلد : شومیزبیوشیمی شامل شرح کامل مباحث درس همراه با مثال و آزمون‌های کارشناسی ارشد همراه با حل تشریحی وتست‌های تألیفی طبقه‌بندی شده از انتشارات پوران پژوهش نوشته دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز فرشته بهمنی است.کتاب مرجع کامل بیوشیمی دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز (دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران) و دکتر فرشته بهمنی انتشارات پوران پژوهش (چاپ یازدهم – پاییز ۱۳۹۶) شامل:شرح بسبار جامع و کامل بیوشیمی بهمراه نکات مهم و کلیدینمونه سوالات تألیفی بیوشمی بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحیبخشی از مقدمه مؤلفان کتاب(دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز – دکتر فرشته بهمنی):بیوشیمی به تدریج تبدیل به علم مادر برای تمام علوم زیستی می‌شود و نقشی شبیه نقش ریاضیات در علوم مهندسی پیدا می‌کند. کتاب‌های مرجعی که برای این درس در واحدهای دانشگاهی معرفی می‌شوند مثل بیوشیمی لنینجر بیوشیمی دولین یا بیوشیمی استرایر پس از ترجمه به فارسی هرکدامشان تبدیل به چند جلد کتاب با تعداد صفحات بالا می‌شوند.سرعت گسترش و نفوذ این علم در رشته‌های پزشکی پیراپزشکی بیولوژی میکروبیولوژی علوم غذایی ایمونولوژی هماتولوژی توکسیکولوژی علوم محیط زیست و در برخی از صنایع بسیار سریع و شگفت‌انگیز بوده است. حتی علومی مانند بیوتکنولوژی مهندسی ژنتیک مهندسی پروتئین و … که به صورت شاخه‌هایی از علم بیوشیمی جوانه‌ زده‌اند قبل از آنکه مورد شناخت و تعریف عمومی قرار بگیرند مراحل کاربردی خود را طی کرده و بازار را پر از محصولات جالب نموده‌اند.به همین دلیل در اغلب رشته‌ها اکثر دانشجویان در سطوح متفاوت با علم بیوشیمی سروکار پیدا کرده‌اند و کتاب حاضر دقیقاً در این زمینه به گونه‌ای تدوین گردیده است که تقریبا در تمام رشته‌هایی که واحد بیوشیمی ارائه می‌کنند قابل استفاده برای دانشجویان باشد برای هر کسی موضوعات جالب و مفید داشته و یک کتاب درسی بیوشیمی برای همه باشد.این کتاب در هفده فصل تنظیم شده و به هر فصلی سؤالات چهارگزینه‌ای مربوط به همان فصل که در پنج سال گذشته در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها برای مقاطع بالاتر از کارشناسی مطرح بوده‌اند به همراه پاسخ‌های تشریحی اضافه شده است تا به درک مطلب کمک کنند و برای خودآزمایی پس از خواندن هر فصل به کار گرفته شوند.فهرست مطالب کتاب بیوشیمی پوران پژوهش اثر دکتر احسانی:فصل اول: تعادل اسید و باز و تنظیم PH خونفصل دوم: کربوهیدرات‌هاقندهای ساده یا مونوساکاریدهادی‌ساکاریدهاهوموپلی ساکاریدهاهتروپلی ساکاریدهافصل سوم: ساختمان و اعمال آمینواسیدها و پروتئین‌هاخاصیت اسید و بازی آمینواسیدهاطبقه‌بندی اسید آمینه‌های استاندارد بر اساس شباهت ریشه‌های جانبی آنهاخواص مهم برخی از آمینواسیدهااتصال اسید آمینه‌ها به یکدیگر جهت تشکیل رشته پلی پپتیدساختمان مارپیچ آلفاساختمان صفحات چین‌دار بتاساختمان‌های فوق ثانویهساختمان سوم و چهارم پروتئین‌هاارتباط بین ساختمان و عمل پروتئین‌هاروش‌های متداول در خالص‌سازی پروتئین‌هاتعیین ساختمان اول پروتئینطبقه‌بندی پروتئین‌ها براساس عمل آنهاپروتئین‌های پلاسمافصل چهارم: ساختمان لیپیدهااسیدهای چرب و مشتقات آنهاخواص شیمیایی و مشتقات اسیدهای چرباسیل گلیسرول‌هاموم‌هافسفولیپیدهااسفنگو فسفولیپیدهاگلیکولیپیدهااستروئیدهاایزوپرنوئیدها یا پلی ایزوپرنوئیدهافصل پنجم: ساختمان و اعمال غشاءهای بیولوژیکلیپیدهای غشاءعوامل موثر در سیالیت غشاءپروتئین‌های غشاءنامتقارن بودن غشاءانتقال مواد از غشاءیونوفورهااندوسیتوز و اگزوسیتوزفصل ششم: ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیکساختمان نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدهاترکیبات وابسته به نوکلئوتیدهاساختمان DNA و RNAنوکلئازهااندونوکلئازهای محدودکنندهفصل هفتم: بیوانرژتیکفصل هشتم: فسفریلاسیون اکسیداتیوزنجیره انتقال الکترونمهارکننده‌های زنجیره انتقال الکترونشاتل‌های انتقال اکی والان‌های احیاءکنندگی NADHفصل نهم: آنزیم‌هابررسی سینتیک آنزیم با مدل تعادل سریعآنالیز سینتیک حالت پایاعدد تبدیل آنزیم‌هاایزوآنزیم‌هاسینتیک واکنش‌های چند سوبستراییمهارکننده‌‌های برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیرطبقه‌بندی آنزیم‌هافصل دهم: کوآنزیم‌ها و ویتامین‌هاویتامین‌های محلول در آبتیامینریبوفلاویننیاسینپیریدوکسینپانتوتنیک اسیدفولیک اسیداسکوربیک اسیدویتامین‌های محلول در چربیویتامین A (رتینول)ویتامین E (توکوفرول‌ها)ویتامین Kویتامین Dفصل یازدهم: متابولیسم کربوهیدرات‌هامکانیسم اثر انسولینسوختن گلوکزگلیکولیزتنظیم مسیر گلیکولیزانتقال پیروات به میتوکندریواکنش‌های چرخه کربستنظیم چرخه کربسگلوکونئوژنزتنظیم مسیر گلوکونئوژنزسیکل‌های کوری و گلوکز – آلانینمتابولیسم گلیکوژنتنظیم گلیکوژنز و گلیکوژنولیزمسیر پنتوز فسفاتنقش تنظیمی گزیلولوز ۵ – فسفات در متابولیسم قند و چربیمتابولیسم فروکتوزمتابولیسم گالاکتوزفصل دوازدهم: متابولیسم لیپیدهاهضم و جذب لیپیدهاتشکیل شیلومیکرون‌ها و انتقال آنها به لنف و خونلیپوپروتئین‌های پلاسمااکسیداسیون اسیدهای چربتنظیم اکسیداسیون اسیدهای چرباجسام کتونیمتابولیسم کلسترولتنظیم سنتز کلسترولسنتز اسیدهای صفراوی و چربتنظیم سنتز اسیدهای چربطویل‌سازی اسیدهای چربسنتز تری‌اسیل گلیسرول‌هاسنتز فسفولیپیدهااسفنگولیپیدهافصل سیزدهم: متابولیسم ترکیبات نیتروژن‌دارمتابولیسم پروتئین‌ها و آمینواسیدهاهضم و جذب پروتئین‌هاکاتابولیسم اسیدهای آمینهچرخه اورهسرنوشت اسکلت کربنی اسیدهای آمینهترکیبات مشتق از اسیدهای آمینهسنتز همسنتز نوکلئوتیدهای پورینتنظیم سرعت سنتز نوکلئوتیدهای پورینکاتابولیسم نوکلئوتیدهای پورینسنتز بازهای پیریمیدینکاتابولیسم نوکلئوتیدهای پیریمیدینفصل چهاردهم: همانندسازی DNAهمانندسازی DNA در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌هاترمیم DNAواکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)فصل پانزدهم: بیان شدن ژنرونویسی در پروکاریوت‌هاکنترل بیان ژن در پروکاریوت‌هارونویسی در یوکاریوت‌هاترکیبات مهارکننده رونویسیپردازش RNAرونویسی معکوسسنتز cDNA از mRNA های یوکاریوتیویرایش RNAفصل شانزدهم: بیوسنتز پروتئینکد ژنتیکیریبوزومفعال شدن آمینواسیدهاسنتز پروتئین در پروکاریوت‌هاسنتز پروتئین در یوکاریوت‌هانقش تنظیمی RNAها در سنتز پروتئینمهارکننده‌های سنتز پروتئینانواع موتاسیون‌هاعوامل ایجادکننده موتاسیونفصل هفدهم: هورمون‌هاطبقه‌بندی هورمون‌ها براساس گیرنده‌های آنهاطبقه‌بندی هورمون‌ها براساس غدد درون‌ریزهورمون‌های هیپوتالاموسهورمون‌های هیپوفیزهورمون‌های تیروئیدهورمون پاراتیروئیدویتامین ‌D3هورمون‌های پانکراسهورمون‌های معده و رودههورمون‌های بخش قشری آدرنالهورمون‌های بخش مرکزی آدرنالهورمون‌های غدد جنسی

فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی تلاش می کند بهترین و نایاب ترین کتاب های موجود در بازار را در دسترس علاقه مندان کتاب قرار دهد. این فروشگاه فرآیند ارائه کتاب را ساده و یافتن کتاب ها را _هرچند کم یاب باشد_ آسان کرده است. بر این اساس کتاب بیوشیمی در این فروشگاه ارائه شده است تا در صورت تمایل، خوانندگان عزیز و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی به آسانى کتاب یاد شده را خریدارى و استفاده کنند.

همچنین دوستداران کتاب می توانند کتابهای دیگر را نیز از طریق سایت این فروشگاه مشاهده کرده و به بررسى کتاب هاى ارائه شده بپردازند. برای پیدا کردن کتاب مورد نظر، می توان از دسته بندی محصولات یا بخش جستجو که در بالای همین صفحه (و تمام صفحات سایت) قرار دارند استفاده نمود.

پیشنهاد می شود برای یافتن کتاب مورد نظر ابتدا نام کامل کتاب را وارد نموده (برای مثال عبارت کتاب بیوشیمی را وارد نمایید) و پس از آن بر روی گزینه سرچ کلیک کنید. در صورت موجود بودن کتاب در سایت، با این روش به احتمال زیاد می توان کتاب مربوطه را در نتایج جستجو مشاهده نمود. با این وجود در صورتی که با نام کتاب موفق به یافتن کتاب نشدید، این بار بخشی از نام کتاب یا نویسنده را وارد نموده و مجددا اقدام به سرچ کنید.

در پایان از عزیزانی که کتاب بیوشیمی را مطالعه نموده اند تقاضا می شود در صورت تمایل در بخش دیدگاه ها اقدام به نگارش نظرات و ثبت امتیاز نمایند. این کار می تواند به تسهیل تصمیم گیری سایر بازدیدکنندگان و علاقمندان به تهیه کتاب بیوشیمی کمک شایانی نماید.

با تشکر

فروشگاه اینترنتی کتاب شلفی

اطلاعات بیشتر

پدیدآورنده

دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز فرشته بهمنی نسرین فراهانی

انتشارات

پوران پژوهش

شابک

978-964-184-108-1

زبان

فارسی

تعداد جلد

1

سال انتشار

1396 چاپ 11

وضعیت

نو