دروس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی حسین نامی ، دروس تخصصی دپارتمان شیمی مدرسان شریف